Evropska komisija o slovenskih volkovih

Evropska komisija je slovenski vladi v zvezi z letošnjim načrtom odstrela volkov (*, **) naslovila nekaj vprašanj z utemeljitvijo, da "bi imeli popolnejšo predstavo o situaciji v Sloveniji preden se odločimo o morebitnih nadaljnjih ukrepih." Citiram odlomek iz pisma, pod katerim je v imenu Komisije podpisan Ion Codescu iz generalnega direktorata za okolje. Pismo v celoti pa tule.
... V skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (habitatna direktiva)  je volk uvrščen v seznam živalskih vrst iz Priloge IV(a), za katere so države članice dolžne vzpostaviti sistem strogega varstva na njihovem naravnem območju razširjenosti, ki prepoveduje, med drugim, vse oblike namernega ujetja ali ubitja (člen 12). Člen 16 omogoča določene omejene izjeme od tega pravila, "če ni druge zadovoljive možnosti in če odstopanje ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti populacij zadevne vrste na njihovem naravnem območju razširjenosti". Službe Komisije zanima, katero od izjem, naštetih v točkah (a) do (e) člena 16(1), uporablja Slovenija pri svojem sistemu zakonitih kvot in kako je zagotovljeno, da so pri tem izpolnjeni vsi posamični pogoji za uporabo te izjeme. Prosimo, podajte podrobnosti o nevarnostih kot tudi o zavrženih alternativnih možnostih in o uporabljenih znanstvenih podatkih. 

Oznake: