Zadnja možnost za rešitev volkov letos

Načrt odstrela volkov in medvedov za prihodnje leto, o katerem smo nedavno pisali, je v javni obravnavi in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do tega četrtka (27.9.2012) sprejema pripombe in predloge nanj. Predvsem načrtovan odstrel volkov je povsem nesprejemljiv. MKO predlaga odstrel 10 volkov, kar je podobna številka kot letos. Toda obstaja bistvena razlika. Lansko leto so populacijo volkov ocenjevali  na 70-100 živali. Letos pa je znanstvena raziskava Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) - SloWolf pridobila že dovolj zanesljivih podatkov, da lahko število volkov v Sloveniji ocenjujejo le na 32 živali  po odstrelu v letošnjem letu. Kljub objektivno ugotovljenem bistveno manjšem številu volkov,  Ministrstvo predlaga praktično isti odstrel kot lani. Za stabilnost populacije volkov je to dejansko katastrofalno.
Kaj še lahko storimo? Verjetno je   letos zadnja možnost za rešitev volkov, da se v čim večjem številu odzovemo na poziv Ministrstva in jim do četrtka pošljemo ugovor. Ker forma ni določena, je to lahko kakršnokoli stališče državljana, ki se z predlaganim odstrelom ne strinja. Lahko pa kot osnovo vzamemo besedilo, ki so ga pripravili strokovnjaki iz ekipe, ki spremlja število volkov v Sloveniji.

- Število volkov v Sloveniji je bilo z znanstveno sprejeto metodo leta 2011 ocenjeno na 43 (pred odstrelom) do 32 (po odstrelu) 
- V sezoni 2011-12 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje določilo odstrel 12 volkov; 11 jih je že bilo odstreljenih, poleg tega pa je znano še vsaj za 3 druge, ki so umrli (zaradi povoza, krivolova, pogina), kar pa se ne šteje v kvoto 12 volkov za legalni odstrel
- Preživetje volkov v Sloveniji je nenormalno nizko, npr. od 9 volkov v Sloveniji, ki so bili opremljeni z ovratnico v zadnjih letih (6 v okviru projekta SloWolf, 3 v okviru raziskav v Gorskem kotarju) je potrjeno do enega leta (kolikor časa deluje ovratnica preden odpade) preživel samo eden – Slavc, ki je po 5 mesecih iz Slovenije odšel v Italijo (ostali so bili zakonito odstreljeni, dva verjetno nezakonito, enega pa je povozil avto in njegova nadaljnja usoda ni znana, ker je ovratnica nehala delovati) 
- Genetske raziskave iz Slovenije so pokazale, da so tropi volkov v Sloveniji zelo nestabilni, ker jih z visokim odstrelom neprestano rušimo; zaradi tega tropi slabše funkcionirajo (za učinkovit lov in branjenje teritorija volkovi potrebujejo dobro uigrano ekipo – stabilen trop) in naša populacija deluje zelo drugače kot bi v naravnih razmerah; takšno ravnanje z vrsto je poleg naravovarstvenih izhodišč (pri čemer gre za prioritetno zavarovano vrsto v EU) izredno vprašljivo tudi z moralno-etičnih vidikov. 
-Zaradi mehanizmov samoregulacije, ki so jih volkovi razvili tekom evolucije preko teritorialnosti in drugih znotrajvrstnih interakcij ter svojega socialnega sistema, populacija volkov ne potrebuje zunanjega uravnavanja (v obliki naravnih sovražnikov ali poseganja s strani človeka), da bi bila uravnana z nosilno kapaciteto okolja – volkovi sami uravnavajo svoje gostote in preprečujejo, da se preveč  namnožili (vsak trop brani svoj teritorij, število teritorijev pa je omejeno s prostorom)
- Dosedanji odstrel volkov se je izkazal za popolnoma neučinkovitega za preprečevanje škod na domačih živali (tako v Sloveniji, kot v tujih raziskavah), saj število odstreljenih volkov nima vpliva na njihovo plenjenje živine in zaradi težjega lova divjih živali (jelenjad, divji prašič, srnjad) volkovi po odstrelu in rušenju strukture tropa še pogosteje plenijo lažje dstopen plen – drobnico, kjer ta ni primerno zaščitena; nasprotno se je kot zelo učinkovita izkazala uporaba nočnih varnih ograd z elektro-ograjami in pastirskimi psi (skoraj 90% zmanjšanje škod); rešitev je tako dokaj preprosta, če vemo, da med približno 3000 rejci drobnice na območju volka velik del vseh izplačanih odškodnin za škodo po volkovih gre samo 7 lastnikom (ki razen enega niso hoteli sprejeti brezplačno ponujene opreme za boljšo zaščito) 
- Kljub nadpovprečno visokemu zakonitem odstrelu pri nas še vedno prihaja do krivolova 
- Javnomnenjske raziskave so pokazale, da je na območju prisotnosti volkov odnos javnosti do volkov zelo pozitiven in se v primerjavi s podatki izpred 12-ih let ni poslabšal ali izboljšal ter da velika večina ljudi podpira ohranitev volka 
Kljub temu, da zdaj vemo, da je volkov pri nas precej manj kot prejšnje leto (lani uradna ocena 70-100, zdaj vemo da v resnici 32-43), se to na upravljanju praktično ni poznalo, letos je predlog za odstrel ponovno 10. Glede na izrazit negativen vpliv učinkov trenutnega visokega odstrela volkov in zelo malo pozitivnih učinkov odstrela, tako visoki odstreli iz strokovnega vidika niso smiselni. 


Oznake: