Pogoji akademskega dela v Sloveniji - ugotovitve študije EUROAC

V prostem dostopu (pdf) si lahko ogledate rezultate empirične študije z naslovom Pogoji akademskega dela v Sloveniji, ki so jo izvedle Manja Klemenčič, Alenka Flander in Mateja Žagar Pečjak.
Študija EUROAC je prva obsežna študija pogojev akademskega dela v Sloveniji. Osredotoča se na vprašanje, kako akademsko osebje na slovenskih visokošolskih zavodih zaznava, interpretira in se sooča s pogoji in z aktivnostmi akademskega poklica. Anketa, ki smo jo izvedli z visokošolskimi učitelji in sodelavci na slovenskih visokošolskih zavodih, zajema šest tematskih sklopov:
1. Splošni pogoji akademskega dela in aktivnosti
2. Akademski poklic in kariera
3. Pedagoško delo
4. Raziskovalno delo
5. Upravljanje in administracija visokošolskih zavodov
6. Mednarodno sodelovanje
... Poudariti moramo, da smo anketo izvajali v letu 2013 kmalu po napovedanih rezih financiranja visokega šolstva in varčevalnih ukrepih institucij, kar je lahko tudi vplivalo na občutek nezadovoljstva med akademskim osebjem.
Tule je izbor nekaj ugotovitev iz študije EUROAC:
1. V primerjavi z drugimi evropskimi državami, ki so bile zajete v študijo, akademsko osebje na slovenskih univerzah s 50,4 ure v povprečnem delovnem tednu v času predavanj in z 51 urami izven predavanj navajajo najdaljši delovnik. Od tega namenijo različnim oblikam pedagoškega dela v povprečju 20,6 ure tedensko, kar je več od vseh drugih držav, zajetih v študiji. Povprečno število ur, namenjenih raziskovalnemu delu, ki ga navajajo slovenski anketiranci, je najnižje med primerjanimi državami, in to tako v času predavanj kot v času, ko ni predavanj. Strokovnemu delu namenjajo slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci največ časa med kolegi v primerjanih državah in so v razporeditvi ur podobni predvsem nemškim in avstrijskim kolegom. 

3. Izmed anketiranih jih je okoli tretjina (36 %) zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s trenutno zaposlitvijo, tretjina (30 %) je nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih, tretjina (34 %) pa je glede zadovoljstva z zaposlitvijo neodločena. Primerjava rezultatov glede na akademski naziv kaže, da zadovoljstvo upada z nazivom, glede na disciplino oddelka zaposlitve pa so razlike manjše. V primerjavi z drugimi državami je splošno zadovoljstvo z zaposlitvijo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev na slovenskih univerzah najnižje, saj povprečno 30 % vseh sodelujočih navaja, da so zelo nezadovoljni oziroma nezadovoljni s trenutno zaposlitvijo, kar je precej višji delež nezadovoljnih kot v drugih državah (naslednji po stopnji nezadovoljstva sta Velika Britanija in Irska, kjer je delež nezadovoljnih 19-odstotni). Delež zadovoljnih ali zelo zadovoljnih v Sloveniji je 36 %, kar je prav tako nižji delež v primerjavi z drugimi državami, zajetimi v študijo. 

4. Dve tretjini (64 %) visokošolskih učiteljev in raziskovalcev navaja, da so se od začetka njihove kariere splošni delovni pogoji v visokošolskih zavodih in raziskovalnih inštitutih zelo poslabšali (26 %) ali poslabšali (38 %). Izboljšanje zaznava le 15 % tistih, ki so odgovarjali na anketo. Poslabšanje zaznavajo bolj tisti z nižjim akademskim nazivom ter zaposleni v oddelkih ved o izobraževanju/ poučevanju učiteljev in v družboslovju, poslovnih vedah in pravu. V primerjavi z ostalimi državami v vseh državah navajajo poslabšanje delovnih pogojev v visokošolskih zavodih in raziskovalnih inštitutih, vendar je delež tistih, ki navajajo močno poslabšanje, še zlasti izrazit (najvišji) v Sloveniji. 

5. Glavni povzročitelji stresa v akademskem delu so za akademsko osebje na slovenskih univerzah pridobivanje finančnih sredstev za raziskovanje (72 %) ter čas, ki je na voljo za raziskovalno delo (67 %). S pridobivanjem finančnih sredstev za raziskovanje so bolj obremenjeni tisti z višjim akademskim nazivom, med disciplinami oddelka zaposlitve pa ni večjih razlik. 

6. Slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci navajajo, da jih zanima oboje, tako poučevanje kot raziskovanje, nekoliko več pa se jih vendarle bolj nagiba k raziskovanju (47 %) kot k poučevanju (43 %). 

7. Občutek pripadnosti med slovenskim akademskim osebjem in raziskovalci upada, ko se gibljemo od akademske discipline oddelka proti fakulteti in univerzi. To je trend, ki je skupen vsem evropskim državam, ki so bile zajete v študijo.

8. Velika večina anketirancev je vse nivoje izobraževanja zaključila v Sloveniji. Po deležu zaposlenih, ki so pridobili doktorat doma, je Slovenija poleg Poljske najvišje med primerjanimi državami.

9. Med anketiranci jih je 57 % zaposlenih na istem visoko- šolskem zavodu, kjer so tudi doktorirali. Od tega jih je največji delež med docenti (68 %), sledijo izredni profesorji (67 %) in redni profesorji (56 %). Glede na discipline oddelkov beležimo največji delež zaposlenih na istem visokošolskem zavodu, koder so doktorirali, na oddelkih tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva (68 %). 

15. 57 % vseh anketirancev je razmišljalo o menjavi zaposlitve za neakademsko službo, 44 % jih je razmišljalo o odhodu na visokošolski zavod ali raziskovalni inštitut v tujini, 27 % pa o odhodu na drug visokošolski zavod ali raziskovalni inštitut v Sloveniji. Največji delež tistih, ki so razmišljali o menjavi zaposlitve, je med tistimi, ki so nižje po akademskem naslovu.