"Slabljenje ključnih družbenih inštitucij znanja bo državi in regiji zadalo globoko rano, ki se še dolgo ne bo zacelila."

Naslov je citat iz pisma, ki ga je Svet za znanost in tehnologijo poslal Vladi. Delno ga je citirala že novinarka STA, ki je bila prisotna na 13. seji SZT, v celoti pa še ni bilo objavljeno.


Izhajajoč iz nespornega dejstva, da so vrhunska znanost, odlične univerze in inovativna podjetja temelj razvoja in dolgoročne blaginje družbe, Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije pošilja Vladi Republike Slovenije naslednje

Stališče o položaju znanosti in inovativnosti v Sloveniji

Zaskrbljeni smo nad velikim deležem varčevalnih ukrepov na račun temeljnih družbenih stebrov razvoja, ki se pojavljajo tako v Sloveniji kot tudi na ravni Evrope. Slabljenje ključnih družbenih inštitucij znanja bo državi in regiji zadalo globoko rano, ki se še dolgo ne bo zacelila.

Razvojna politika uspešnih držav temelji na vzpostavitvi inovativnega okolja, ki ga predstavljajo: (1) vrhunska znanost, ki se izkazuje z odmevnimi dosežki v mednarodnem merilu, (2) odlične univerze, ki neprestano skrbijo za lastno kakovost, in (3) inovativna podjetja, ki veliko vlagajo v svoj razvoj.

(1) Uporabnost in družbena koristnost temeljnih znanosti se kaže skozi njihovo odličnost. Vrhunski znanstveni dosežki v mednarodnem merilu so sami po sebi tudi družbeno koristni in zato bistveni del vsakega inovativnega okolja. Vzpostavitev znanosti kot odprtega internacionalnega sistema sodelovanja vseh, ki pristajajo na argumentirano vrednotenje znanja kot javne dobrine, predstavlja enega izmed največjih dosežkov človeštva.

(2) Univerze morajo aktivno skrbeti za lastno odličnost. Ustavno zagotovljena avtonomija prepušča univerzam samim skrb za lastno kakovost, kar pomeni, da so dolžne poskrbeti, da pod njihovim okriljem delujejo in poučujejo dejansko najboljši strokovnjaki, ki so na voljo v posamezni stroki. Vrhunska univerza mora biti neprestano odprta za sposobne ljudi in skrbeti, da posamezne stroke in področja ne izgubijo stika z napredkom znanja v svetu.

(3) Inovativno podjetništvo moramo gojiti kot vrednoto, ki je enakovredna skrbi za odličnost univerz in stremljenju za vrhunskimi dosežki v znanosti. Podjetja, ki veliko vlagajo v razvoj, so usmerjena v dolgoročno rast, kar je dobro tako za državo kot za državljane.

Le aktivno tvorno sodelovanje vseh treh ključnih stebrov razvoja: znanosti, univerze in inovativnega podjetništva, ki morajo vsak zase neprestano skrbeti za odličnost po svojih lastnih kriterijih, lahko ustvari okolje, ki bo temelj razvoja in dolgoročne blaginje v državi.

Menimo, da so pretirani varčevalni ukrepi prav na račun ključnih družbenih inštitucij znanja napaka, ki bo osrednje stebre našega razvoja oslabila in jim onemogočila, da bi delovali v skladu s svojim poslanstvom ter tako služili družbi v skupno dobro.

V Ljubljani, 19.12.2012.

Oznake: