Khm ...

Borut Rončević, v.d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo in znanost, v svojem blogu piše o noveli Zakona o visokem šolstvu, specifično o spremembi določanja sveta NAKVIS:
Morda najbolj absurden pa je očitek glede spremembe sestave sveta NAKVIS-a. Ne gre za nikakršen politični prevzem nadzora nad agencijo, ampak ravno nasprotno, pomeni njegovo depolitizacijo. Naj dušebrižnike opozorim, da je predsednica sedanjega sveta NAKVIS predstavnica vlade! V novem predlogu vlada ne bo več imela nobenega predstavnika in ne bo mogla imenovati nikogar, ki ne bi bil predlagan s strani visokošolskih zavodov, rektorske konference, sindikatov, študentov ali delodajalcev. Torej ima popolnoma zavezane roke.(*)
Takole pa neposredni vir, torej obrazložitev predlagane novele zakona:
Svet Nacionalne agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu po obstoječem zakonu sestavlja 11 članov, od katerih tri imenuje rektorska konferenca, enega reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov, enega reprezentativno združenje višjih strokovnih šol, dva reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti, enega reprezentativna združenja delodajalcev po dogovoru, dva Vlada RS na podlagi javnega poziva izmed strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v Republiki Sloveniji, ter enega izmed strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v tujini. 
Po novem pa (isti vir):

Predlog sprememb in dopolnitev zakona uvaja nov sistem imenovanja članov Sveta agencije, tako da visokošolski deležniki člane Sveta več ne imenujejo, temveč predlagajo. Člane Sveta agencije imenuje Vlada RS izmed predlaganih kandidatov. (*)

Oznake: