Stavka?

SVIZ se pripravlja na stavko. In kaksni so predlogi vlade, da klicejo po tako drasticnem odzivu? Objavljeni so spodaj. Poleg kolektivnega znizanja plac za 15% je tu tudi neizplacilo regresa za 2012, znizanje povracila stroskov za prevoz na delo, itd... Osebno se mi najbolj absurdni zdijo ukrepi ob sluzbenih poteh - npr. "Javni uslužbenci na službenem potovanju v tujini niso upravičeni do povračila stroškov za prevoz in prenos prtljage, PTT stroškov ter stroškov najema osebnega vozila." Super, ob potovanju v ZDA se tako udelezite le konferenc v centrih mest (npr. obisk Fermilaba odpade). Varcevanje razumem, ne razumem pa mikromanagement te vrste.

1. Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se s 1.7.2012 znižajo za 15%. Za 15% se zniža tudi primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS (znižanje t.i. varovanih plač). Nesorazmerja v osnovnih plačah, kot so določena s predpisi in KPJS, se odpravijo s …………..
Vlada RS bo enak ukrep glede nesorazmerij v osnovnih plačah sprejela za direktorje ter predlagala za pravosodne funkcionarje.
Način realizacije: KPJS in zakon

2. Regres za letni dopust se v letu 2012 ne izplača. Od leta 2013 dalje se izplačilo regresa zagotovi na način, da obseg sredstev za ta namen ne bo presegel 50% sredstev, izplačanih za ta namen v letu 2011. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo predlagala zakonsko rešitev, ki bo zagotovila, da funkcionarji v letih glede regresa ne bodo v ugodnejšem položaju kot javni uslužbenci.
Način realizacije: KPJS in zakon

3. Javni uslužbenci so upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini kilometrine, in sicer v višini 4% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Do povračila stroškov prevoza na delo in z dela so upravičeni javni uslužbenci, ki so od kraja opravljanja dela oddaljeni več kot 3 kilometre. Najvišji znesek povračila stroškov iz tega naslova na sme presegati višine minimalne plače, razen če je višji znesek posledica premestitve ali prevzema javnega uslužbenca po odločitvi delodajalca. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada javnemu uslužbencu, ki je bil premeščen oziroma prevzet več kot 70 km od svojega dotedanjega delovnega mesta oziroma bivališča, iz katerega prihaja na delovno mesto.
Način realizacije: KPJS

4. Višina regresa za prehrano med delom znaša 3.52 €. Regres za prehrano pripada javnemu uslužbencu, ki delo opravlja več kot 4 ure dnevno.
Način realizacije: KPJS

5. Do izplačila solidarnostne pomoči so upravičeni javni uslužbenci, katerih osnovna plače v mesecu pred nastankom razloga za izplačilo solidarnostne pomoči ne presega minimalne plače. Višina solidarnostne pomoči znaša 520 €.
Način realizacije: KPJS

6. Javnim uslužbencem pripadajo jubilejne nagrade in sicer za 10 let delovne dobe v višini 140 €, za 20 let 215 € in za 30 let delovne dobe 275 €.
Način realizacije: KPJS

7. Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni plači na zaposlenega v RS, oziroma dve zadnji plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.
Način realizacije: KPJS

8. Nadomestilo za ločeno življenje, ki zajema le mesečno nadomestilo stroškov stanovanja, znaša 120€.
Način realizacije: KPJS

9. Dnevnice za službena potovanja v tujini se znižajo za 20%, črta se dnevnica za potovanje v trajanju 6 do 8 ur in se določi dve višini dnevnic (v trajanju od 10 do 14 ur in v trajanju nad 14 ur). Javni uslužbenci na službenem potovanju v tujini niso upravičeni do povračila stroškov za prevoz in prenos prtljage, PTT stroškov ter stroškov najema osebnega vozila.
Način realizacije: KPJS

10. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 15% cene motornega bencina – 95 oktanov.
Način realizacije: KPJS

11. Javnim uslužbencem pripada dnevnica za službena potovanja v RS, ki traja nad 12 ur, in sicer v višini 16 €.
Način realizacije: KPJS

12. Dodatki za oddaljenost in zahtevnost dela v tujini ter nadomestilo za nepreskrbljene otroke, kot jih opredeljuje uredba o plačah javnih uslužbencev za delo v tujini, se ukinejo.
Način realizacije: uredba

13. Največji dovoljen obseg višine sredstev, namenjenih za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, lahko znaša največ 20% dosežene razlike med prihodki in odhodki.
Način realizacije: uredba

14. Zaposlovanje v javnem sektorju ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb je dovoljeno zgolj na podlagi soglasja ustanovitelja in financerja pod pogoji in primerih, določenih z zakonom.
Način realizacije: zakon

15. Sklepanje pogodb o izobraževanje ob delu za pridobitev formalne izobrazbe z zaposlenimi v javnem sektorju ni dovoljeno.
Način realizacije: zakon

16. Javnim uslužbencem, ki izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, delovno razmerje preneha.
Način realizacije: zakon

17. Ne glede na določbe zakona, podzakonskega predpisa, splošnega akta ali kolektivne pogodbe javnim uslužbencem pripada največ 32 dni letnega dopusta.
Način realizacije: KPJS

18. Veljavnost ukrepov, uveljavljenih z ZIU in ZDIU, ki se nanašajo na napredovanje v višji plačni razred in višji naziv, redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter na usklajevanje plač v javnem sektorju, se podaljša.
Način realizacije: zakon

19. Vsebinsko in smiselno enake ukrepe bo Vlada Republike Slovenije predlagala tudi za funkcionarje.
Način realizacije: zakon

20. Povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom pripadajo javnim uslužbencem pod pogoji in v višini določeni v kolektivni pogodbi, sklenjeni na podlagi tega dogovora in se glede povračila teh stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ne uporabljajo določbe kolektivnih pogodb, ki te prejemke urejajo drugače.
Način realizacije: KPJS

Oznake: ,