Galileo in Darwin v slovenskem prevodu

Založba ZRC bo v četrtek, 27. maja ob 18. uri v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani na Novem trgu 2 predstavila tri nove knjige iz knjižne zbirke »Historia scientiae«:

Charles Darwin: O nastanku vrst z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Prevod Bogdan Gradišnik, spremna beseda Matjaž Kuntner
Darwinovo delo O nastanku vrst je ena najodmevnejših knjig v zgodovini znanosti in kulture nasploh. V biološki vedi in širše je povzročila takšen preobrat kot v astronomiji Kopernikov spis O revolucijah nebesnih sfer. Tako kot je s Kopernikom Zemlja prenehala veljati za središče vesolja, je po Darwinu prenehala veljati dotlej priznana stalnost živalskih in rastlinskih vrst, pa tudi človek je bil uvrščen v evolucijsko verigo živih bitij. V knjigi je Darwin postavil tezo o spremenljivosti oz. transmutaciji vrst in svoje delo pravzaprav razumel kot argumentacijo zoper dogmo tistega časa o stvarjenju in nespremenljivosti vrst, pospremljeno s številnimi primeri iz narave in podprto z logičnim sklepanjem o procesih evolucije.
Delo je v izvirniku prvič izšlo leta 1859 in bilo v hipu razprodano. Za časa Darwinovega življenja (1809–1882) je izšlo še šest izdaj v več ponatisih in tudi prvi prevodi. Novi slovenski prevod Darwinovega dela je opremljen z vsebinskimi opombami in pojasnili, biografskimi pojasnili o osebah, ki so omenjene ali navedene v besedilu, seznamom izbrane literature in spremno besedo dr. Matjaža Kuntnerja. Knjiga vsebuje v dodatku tudi prevod teksta Stephena J. Goulda z naslovom »Kaj sploh pomeni ta strašljiva beseda na E?«

Galileo Galilei: Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem
Prevod Mojca Mihelič, strokovni pregled Matjaž Vesel
Galileovo delo, »kopernikanski manifest« in eno najslavnejših del iz zgodovine znanosti, je pomemben mejnik v zgodovini človeške misli. V njem trije sogovorniki, pronicljivi Salviati, pošteni Sagredo in preprosti aristotelik Simplicij v štiridnevnem pogovoru razpravljajo o obeh sistemih sveta ter pretresajo njune prednosti in slabosti. Galileo v Dialogu obravnava tri glavne teme. Najprej skuša pokazati, da na Zemlji izvedljivi poskusi ne morejo pokazati niti njene negibnosti niti njenega gibanja. Nato preučuje nebesne pojave (Sončeve pege, gore na Luni …), da bi utrdil »kopernikansko hipotezo«. In nazadnje predlaga »duhovito domislico« o plimovanju morja, ki ga je mogoče pojasniti, samo če dopustimo, da se Zemlja giblje.
Sogovorniki poleg glavne teme obravnavajo tudi številna filozofska, epistemološka, metodološka in druga vprašanja, ki so z glavno temo pogovora včasih povezana samo posredno, kot npr. vprašanje razlike med človeškim in božjim spoznanjem, o razmerju matematične abstrakcije in materialne stvarnosti, o vlogi avtoritet pri raziskovanju narave ipd.
Izid Dialoga leta 1632 je bil povod za t. i. drugi Galileov proces, na katerem je bil obtožen in obsojen zagovarjanja »kopernikanske herezije«, ki se je končal z njegovim uradnim preklicem tega stališča 22. junija 1633.

Matjaž Vesel: Kopernikanski manifest Galilea Galileija & Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta
V posebnem zvezku, ki spremlja prevod, sta združeni obširna in poglobljena študija, v kateri avtor podrobno analizira razvoj Galileove misli, ki je vodila k nastanku Dialoga, od prvih astronomskih opazovanj z njegovo izboljšavo že prej odkritega pripomočka – teleskopa, prek spisa Zvezdni glasnik (slov. prev. 2007) pa vse do izrecnega zagovarjanja heliocentričnega sistema, ki pride do izraza v Dialogu, ter izčrpne opombe in komentarji k prevodu, ki bistveno olajšajo branje in razumevanje tega zgodovinsko odmaknjenega besedila.


Po uvodnem nagovoru direktorja ZRC SAZU, prof. dr. Ota Lutharja, bodo o pomenu za razvoj in zgodovino znanosti in kulture dveh prelomih del – novem prevodu Darwinovega Nastanka vrst in prvem slovenskem prevodu Galileijevega Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta – spregovorili dr. Matjaž Vesel, dr. Matjaž Kuntner in prof. dr. Boris Sket. Poleg recenzijskih izvodov za novinarje bodo knjige na voljo za vse obiskovalce po znižani ceni v knjigarni AZIL.

Oznake: